Tjänster

Revision har traditionellt delats upp i två områden:
Förvaltningsrevision och Räkenskapsrevision. Vilka i sin tur delats upp i Löpande revision och Bokslutsrevision.
Något förenklat kan man säga att ju större företag desto mer uppdelning och därmed fler arbetsmoment.
Löpande revision
Kontroll av den verksamhet som löper under året och huruvida styrelsen sköter sina uppgifter (förvaltningsrevision).
Analys av bokföring och redovisnings-rutiner (räkenskapsrevision) och att verksamheten dokumenteras/bokföras
på ett korrekt sätt. Resultatet rapporteras till styrelsen och styr i hög grad hur den fortsatta revisionsprocessen genomförs varje år.
Bokslutsrevision
Sker i perioden runt bokslut. Resultatet av granskning av den löpande revisionen kopplas till de olika revisions-
och bokslutsmomenten. Båda Räkenskapsrevision och Förvaltningsrevision ingår i Bokslutsrevision: våra slutsatser
summeras i revisionsberättelsen.

Prissättning

Fast prissättning riskerar att äventyra oberoende revisionsarbete. Vi arbetar med löpande debitering, dock
med prisramar för att underlätta. Genom god insyn i företaget kan vi bedöma vilken arbetsinsats som krävs.

För ett mindre bolag (storlek mindre än 3 MSEK med t.ex. 3 anställda) omfattar löpande revision i regel minst
2-3 timmars arbete. Bokslutsrevision, omfattar i regel minst 3-4 timmars arbete. Granskning av årsredovisning
1-2 timmars arbete. Granskning av bolagets deklaration 1-2 timmars arbete.

En väl genomförd revision kräver ca 6 till 10 timmars arbete, vilket ger en revisionskostnad från ca 8000:-.
För att kunna hålla en acceptabel prisram
är det nödvändigt att företaget eller anlitad redovisningskonsult deltar
i planeringsprocessen och medverkar till presentation av räkenskapsmaterialet på ett välorganiserat sätt.